Regulamin

Regulamin zawodów

 Zielonka Cross Duathlon 2018

 

 • Cel zawodów sportowych Zielonka Cross Duathlon
  – zorganizowanie zawodów rowerowo-biegowych dla amatorów o charakterze sportowym, rodzinnym i rekreacyjnym,
  – popularyzacja kolarstwa, biegania i turystyki rowerowej– promowanie regionalnych szlaków, tras,
  – zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
  – integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania
  – połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.
 • Nazwa imprezy
  Zielonka Cross Duathlon
 • Organizatorzy:
  Mak Active Tomasz Makowski
  Adres: ul. Kościelna 19/66
  60-536 Poznań
  Organizator Zielonka Cross Duathlon
  Tomasz Makowski, telefon: 698 050 150

  Gmina Murowana Goślina
  Plac Powstańców Wielkopolskich 9
  62-095 Murowana Goślina
  Organizator Zielonka Cross Duathlon
  Arkadiusz Bednarek, telefon: 500 078 626

  mail: kontakt@zielonkacrossduathlon.pl
  www: www.zielonkacrossduathlon.pl
 • Termin zawodów
  18.03.2018 (niedziela) – Zielonka – parking leśny
 • Warunki uczestnictwa
  Zielonka Cross Duathlon to ogólnodostępna impreza rowerowa i biegowa rozgrywana w centrum Puszczy Zielonka (Gmina Murowana Goślina).

 

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

 

 • Wypełnienie karty zgłoszeniowej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej. Wysłanie zgłoszenia przez Internet jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami.
 • Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem. Impreza ma charakter otwarty.
 • Prawo udziału w zawodach mają osoby nie posiadające licencji sportowych jak również zawodnicy z licencjami.
 • Zabrania się udziału w Zielonka Cross Duathlon zawodnikom odbywającym karę zawieszenia przez Polski Związek Kolarski i inne związki sportowe.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
 • Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i okażą w biurze zawodów zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.
 • Każdy uczestnik Zielonka Cross Duathlon jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.
 • Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 • Limit uczestników: 240 osób
 • Opłaty wpisowe
  Udział w zawodach Zielonka Cross Duathlon jest odpłatny.
  Wysokość opłaty startowej wynosi:

 

 • 59 zł – przelewem na konto organizatora w terminie do 10 lutego lub do wyczerpania limitu uczestników,
 • 79 zł – przelewem na konto organizatora w terminie do 5 marca  lub do wyczerpania limitu uczestników,
 • 100 zł – w dniu zawodów o ile limit uczestników nie zostanie wyczerpany.

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów bankowych i wpłat pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie do 5 marca. Przepisanie pakietu wiąże się z opłatą – 10 PLN.

 

 • Świadczenia dla zawodników

 

 • pomiar czasu, wyniki będą dostępne na stronie organizatora,
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (zrzut śmieci możliwy jest tylko w odległości 100 m od bufetu pod groźbą kary zawodniczej)
 • bufet regeneracyjny na mecie,
 • zabezpieczenie medyczne zawodów,
 • medal za ukończenie zawodów

 

 • Pomiar czasu
  Podczas zawodów obowiązuje pomiaru czasu biegu i przejazdu zawodników wraz z czasem w strefie zmian.
  Pomiar czasu jest prowadzony w formie elektronicznej przez firmę PlusTiming.
  Zawodnik otrzymuje dwa numery startowe.
  Numer startowy należy umieścić na koszulce z przodu oraz z przodu na rowerze.
 • Program zawodów
  godz. 08:15 – 9:45 – zapisy w Biurze Zawodów,
  godz. 09:00 – 10:00 – ustawianie rowerów w strefie zmian,
  godz. 10:00 – odprawa techniczna,
  godz. 10:30 – Start Zawodów,
  godz. 13:00 – Ostatni zawodnik na mecie w limicie czasu,
  godz. 13:00 – 14:00 Dekoracja,
  Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego korekty.
 • Dystans
  Zielonka Cross Duathlon będzie rozgrywany na dystansie:
  Bieg ~~ 4,8 km
  Rower ~~ 15 km
  Bieg ~~ 2,7 km
  Limit czasu wynosi: 2,5 godziny
 • Trasa
  Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach.
  Trasy biegowe i rowerowe będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych oraz taśm foliowych. Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Wszelkie próby niszczenia oznakowania trasy zgłaszane będą organom ścigania. Organizator ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy. Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego. Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora – 698 050 150, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.
 • Zasady fair-play
  Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania. Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.
 • Klasyfikacje zawodów.
  W kategorii OPEN sklasyfikowani będą trzej zawodnicy z najkrótszymi łącznymi czasami. Oddzielnie OPEN KOBIETY i OPEN MĘŻCZYŹNI.
 • Kategorie wiekowe
  Podczas Zielonka Cross Duathlon obowiązują następujące kategorie wiekowe:
  Kobiety:
  K1 – od 16 do 25 lat,
  K2 – od 26 do 35 lat,
  K3 – od 36 do 45 lat,
  K4 – 46 lat i powyżej
  Mężczyźni:
  M1 – od 16 do 25 lat,
  M2 – od 26 do 35 lat,
  M3 – od 36 do 45 lat,
  M4 – 46 lat i powyżej

 

Do zaliczenia do kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia

 

 • Trofea i nagrody.
  Na rozgrywanych zawodach zostaną wręczone trofea sportowe

 

 • w kategoriach OPEN
 • w każdej kategorii wiekowej
  Nagrody w kategorii open i kategoriach wiekowych nie dublują się.

 

 • Ruch drogowy
  Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
  Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Kary
  W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

 

 • upomnienie,
 • kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): od 2 do 20 minut
 • dyskwalifikacja.

       Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny wraz z Organizatorem.

 

 • Protesty
  Protesty można składać przez 30 minut od momentu ogłoszenia wyników do sędziego głównego. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.
  Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

 

 

 

 • Informacje dodatkowe
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniami. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów. Organizator nie zapewnia uczestnikom duathlonu ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Zielonka Cross Duathlonu. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja, straż miejska i straż pożarna oraz służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. Na trasie zawodów mogą występować strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne (zrzut śmieci max. w odległości 100 m od bufetów). W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Uczestnik Zielonka Cross Duathlon wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Duathlonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w związku z wystąpieniem czynników od niego nie zależnych.